Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Kontynuacji działań szkoleniowo-informacyjnych zgodnie z Krajowym Planem Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024

Szanowni Państwo,
przekazujemy informację od Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty Pani Doroty Skrzypek informację
dotyczącą podjętych działań w ramach Krajowego Planu Działań przeciwko
Handlowi Ludźmi na lata 2022-2024, w który wpisane są najważniejsze cele: skutecznego
przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce, wsparcie ofiar tego przestępstwa, poprawa
skuteczności działań instytucji odpowiedzialnych za ściganie przestępstw handlu ludźmi
poprzez doskonalenie narzędzi prawnych, struktur oraz wdrażanie najlepszych praktyk,
podniesienie kwalifikacji przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych
w przeciwdziałanie handlowi ludźmi, pogłębienie wiedzy nt. zjawiska handlu ludźmi
i efektywności podejmowanych działań oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej.

https://moszczenica.naszops.pl/n,przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi