Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

Przejdź do strony głównej

Wtorek, 23 lipca 2024

Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty umożliwiając uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa, ukończenia szkoły i pozwalających kontynuować naukę na kolejnym etapie kształcenia.

Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Najważniejsze kategorie spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych: wcześniejsze rozpoczęcie nauki przez dziecko, odroczenie obowiązku szkolnego, spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, skreślenie ucznia z listy uczniów, indywidualny program lub tok nauki.

Ocenianie, egzaminowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 83 poz. 562 z późn. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz.U. 2009 nr 4 poz. 17) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2002 nr 51, poz. 458, z późn. zm.).

OBWÓD PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE

2021-10-26

Do obwodu PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE, należą:

Bielany,

Błędów,

Dąbrówka Nowa,

Dąbrówka Stara,

Fabianów,

Golianki,

Goliany,

Ignaców,

Julianów,

Nowy Błędów,

Oleśnik,

Pelinów,

Roztworów,

Sadurki,

Śmiechówek,

Trzylatków Duży od nr 16 do 42 oraz numery 49A, 49B, 49C, 49D,

Dańków,

Tomczyce,

Wilhelmów,

Wólka Dańkowska,

Wólka Kurdybanowska,

Zofiówka,

Załuski od nr 1 do nr 24, nr 30, od nr 37 do końca.

Czytaj więcej o: OBWÓD PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BŁĘDOWIE

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-10-26 15:58przez: Joanna Dudek
Opublikowano:2021-10-26 15:58przez: Joanna Dudek
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie
Odwiedziny:1804

  • Brak wpisów.