Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

05-620 Błędów

ul. Stary Rynek 9

tel./fax. 48 668 03 56

mail: sekretariat@bledow.edu.pl

OBIADY

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
W STOŁÓWCE SZKOLNEJ
Informacja dla rodziców

 1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto: Bank Spółdzielczy w Grójcu, oddział w Błędowie, ul. Nowy Rynek 18, 05 – 620 Błędów nr: 67 9128 0002 2004 4000 3894 0001
 2. Opłaty pobierane są z dołu np. za miesiąc wrzesień rodzic/opiekun prawny opłaty dokonuje do 5 października. Jedynie opłata
  za miesiąc czerwiec pobierana jest w danym miesiącu (oznacza to, że do 5 czerwca należy uiścić opłatę za maj, a do 20 czerwca za czerwiec).  
 3. Każdorazowo na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły zostanie umieszczona informacja o wysokości należności
  za wyżywienie oraz jadłospis na dany miesiąc.
 4. W tytule wpłaty koniecznie należy podać - imię i nazwisko ucznia, nazwę klasy, do której uczęszcza i miesiąc, za który płacimy np. „wyżywienie za wrzesień, Jan Kowalski kl.1a”.
 5. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły osobiście lub wysyłając na adres e-mail sekretariat@bledow.edu.pl najpóźniej do 8 dnia każdego miesiąca. Brak dostarczenia potwierdzenia jest równoznaczne 
  z brakiem uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka.
 6. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się, jeśli w przypadku planowanej nieobecności dziecka
  w szkole fakt ten został zgłoszony kierownikowi kuchni najpóźniej do godz. 800 danego dnia
  pod numerem telefonu: 48 668 05 49, lub osobiście w sekretariacie szkoły.
 7. Rodzicom dzieci, których nieobecność została zgłoszona w/w sposób każdorazowo zostanie przekazana indywidualna informacja o wysokości opłaty za wyżywienie w danym miesiącu.
 8. Rezygnację z obiadów w kolejnym miesiącu należy zgłaszać w formie pisemnej najpóźniej ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Brak zgłoszenia rezygnacji oznacza, że dany uczeń traktowany jest jak osoba stołująca się, której rodzice (opiekunowie) powinni uregulować należność za obiady.
 9. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub niestosujące się do zasad określonych w Regulaminie stołówki szkolnej mogą być pozbawione możliwości stołowania się w szkolnej stołówce.
 10. Pytania w sprawie płatności prosimy kierować do sekretariatu szkoły pod nr tel. 48 668-03-56.