Opracowali: mgr Teresa Janina Grzybicka - nauczycielka PSP w Błędowie 

                        mgr Jan Grzybicki - nauczyciel Gimnazjum w Błędowie

 

 

                                                 Scenariusz lekcji wychowawczej w kl. II b

                                                  Gimnazjum w Błędowie.

 

      Prowadzący: mgr Jan Grzybicki                

 

     Typ lekcji: Wprowadzająca nowy materiał.

 

      Temat lekcji: Narkotyki – ich wpływ na życie człowieka.

 

      Cele:

             poznawczy – dostarczenie uczniom rzetelnych informacji dotyczących narkotyków jako środków silnie uzależniających,

-     ukazywanie zagrożeń związanych z ich zażywaniem,

-  przekazanie uczniom informacji na temat: jak i gdzie szukać pomocy?

              

                kształcący -  wykorzystanie internetu w celu pozyskania informacji dotyczących narkotyków,

-     trening asertywności – kształcenie umiejętności odmawiania i podejmowania świadomych decyzji,

- wykorzystanie drukarki w celu skopiowania z internetu „ ściągi dla ucznia”.

-     uważne słuchanie wzorowej recytacji fraszki J. Kochanowskiego „Na zdrowie”

 

           wychowawczy - uczulanieuczniów na troskę o własne zdrowie i zdrowie innych,

-     ukazywanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez zażywania narkotyków,

-     integracja uczniów, budowanie więzi,

-     rozwój empatii i współpracy w grupie.

 

        Metody:

-     aktywizujące: „burza mózgów”, praca w grupach, dyskusja, scenka teatralna,

niedokończone zdania,

-     pogadanka, objaśnienie, opis,

-     praktycznego działania.

         Formy:

-     praca indywidualna jednolita

-     praca grupowa jednolita

-     praca grupowa zróżnicowana

 

         Środki dydaktyczne:

-     tablica ilustrująca podział i nazwy narkotyków,

-     plakaty i broszury antynarkotykowe,

-     Ustawa Antynarkotykowa,

-     książka A. Markiewicza pt.,, Środki odurzające a młodzi”.

-     książka Marii Monety Malewskiej pt. „ Narkotyki w szkole i w domu”.

-     komputery, drukarka.

-     karty pracy z poleceniem uzupełnienia zdania: Do tej pory nie wiedziałem o narkotykach tego, że

.................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................

 

Przebieg lekcji.

 

               A. Faza wprowadzająca.

 

                                                              

 

Czynności nauczyciela

 

 

Czynności uczniów

 

Uwagi

 

    Wychowawca siedzi z uczniami w kręgu.

 Daje znak do rozpoczęcia piosenki

 klasowej.

 

 

  Wprowadza  do tematu lekcji.

  Zadaje pytanie:

         Jakie znacie środki uzależniające?

 

 

                    

 

                  B. Faza wykonawcza

     

 

 Podaje temat lekcji:

 Narkotyki – ich wpływ na życie człowieka

 

 Zadaje pytania:

-         Co to są narkotyki?

-         Co to jest narkomania?

 

 Prosi, aby każdy uczeń wypisał na karteczce nazwy narkotyków (jakie zna).

 

 

 

 

 

 

 

Prosi, aby uczniowie podzielili się posiadaną wiedzą na temat:

-         podziału narkotyków

 

-         ich wyglądu

 

-         objawów i skutków zażywania.

 

 

 

Podsumowuje wypowiedzi uczniów.

Pyta gdzie mogą poszerzyć swoją wiedzę

 

 

 

  Prosi o połączenie się z internetem.

  Podaje adres: www.narkotyki.stop.pl.

 

 

 

 

Prosi o wydrukowanie „ściągi dla ucznia”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosi, aby uczniowie stali się ekspertami i opracowali w 4 grupach następujące tematy:

Grupa I

      Dlaczego młodzi ludzie biorą narkotyki?

Grupa II

      Dlaczego młodzi ludzie nie biorą

                                      narkotyków?

Grupa III

       Skutki zażywania narkotyków –

          zdrowotne, społeczne, ekonomiczne.

Grupa IV

        Scenka (trening asertywności)

        „ Nie namówisz mnie do przyjęcia

                                narkotyku”.

 

 

 

Podsumowuje pracę grup.

Zwraca uwagę na hasło „Lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Nawiązuje do Ustawy Antynarkotykowej i do Akcji Antynarkotykowych.

Zwraca uwagę na adresy organizacji i podaje numery telefonów zaufania.

.

 

 

 

 

                 C. Faza podsumowująca

 

 

Rozdaje karty pracy i prosi o dokończenie zdania:

       Do tej pory nie wiedziałem(am) o narkotykach tego, że...................................

 

 

Prosi, aby w domu w ciągu tygodnia wykonali plakaty antynarkotykowe (technika dowolna). W wyznaczonym miejscu w szkole zrobimy z nich wystawkę.

 

 

Włącza magnetofon.

 

 

 

Rundka:

Dzisiejsza lekcja pozwoliła mi ................... .................................................................

 

 

Iskierka

 

 

 

 

 

Wychowawca dziękuje uczniom za pracę i miłą atmosferę.

Wymienia imiona najaktywniejszych osób.

 

 

     Uczniowie siedzą w kręgu. Wspólnie z wychowawcą śpiewają piosenkę klasową.

 

 

 

 

 

 „ burza mózgów”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  „ burza mózgów”

 

 

 

 Uczniowie wypisują nazwy narkotyków

 na samoprzylepnych karteczkach i

 przyczepiają je na tablicy.

 Jedna osoba odczytuje.

 Dyskutują nad treścią zawartą na

 karteczkach.

 

 

 

 

Uczniowie dzielą się posiadaną wiedzą.

Analizują informacje zawarte na planszy.

Oglądają wystawkę: książki, wycinki z gazet, ulotki, broszury.

 Dyskutują.

 

 

 

 

Wskazują między innymi na internet.

 

 

 

Łączą się z internetem, wpisują adres, otwierają stronę. Czytają informacje zawarte w „Szkole wolnej od narkotyków”

 

 

Jeden z uczniów robi wydruk strony: „Jak poznać, że coś jest nie tak. Jak pomóc koleżance lub koledze?” i rozdaje wszystkim  w klasie.

 

 

 

 

 

Uczniowie dzielą się na 4 grupy, (wybierają liderów, osoby mierzące czas, sekretarzy, referujących).

Pracują w ciągu 5 minut.

Swoje przemyślenia zapisują na dużych arkuszach papieru.

Arkusze zawieszają na tablicy.

Wyznaczone osoby referują.

Grupa IV przedstawia scenkę.

 Dyskusja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie czytają adresy organizacji, przeglądają numery telefonów zaufania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie kończą zdanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słuchają pięknej recytacji fraszki Jana Kochanowskiego „Na zdrowie”.

 

 

  

Kolejno, krótko, każdy uczeń wypowiada swoje zdanie.

 

 

Wszyscy wstają, trzymają się za ręce i mówią:

Dobrze , że jesteś z nami. Stroń od narkotyków.

 

 

Uczniowie porządkują salę i wychodzą na przerwę.

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie

wyliczają:     papierosy, alkohol, narkotyki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr  1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2

 

 

 

 

 

załącznik nr 3

Każdy uczeń otrzymuje wydruk, aby w domu na spokojnie przeanalizował zawartą treść.

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 4

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   załącznik nr 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik nr 6