Beata Zaradkiewicz

nauczycielka biologii

Gimnazjum w Błędowie

 

 

Konspekt lekcji z biologii dla klasy III gim.

 

 

Hasło programowe: Ekologia

 

Temat: Podsumowanie działu „Ekologia” – lekcja powtórzeniowa.

 

Cele lekcji: powtórzenie materiału z zakresu ekologii.

 

       wiadomości: znajomość faktów, terminów, procesów.

Utrwalenie pojęć ekologicznych: biotop, biocenoza, ekosystem, gatunek, populacja, osobnik, środowisko, ekologia, stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne, konsument, producent, reducent, przepływ energii, obieg materii, łańcuch pokarmowy.

 

       umiejętności: na podstawie posiadanych wiadomości uczeń potrafi przedstawić stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne, ułożyć prosty łańcuch pokarmowy, wskazać negatywny wpływ człowieka na środowisko i zaproponować sposoby ochrony środowiska naturalnego (analizowanie, ocenianie, syntetyzowanie, wyjaśnianie)

 

       postawy: wdrażanie do samodzielnego myślenia, wyrabianie właściwej dyscypliny pracy, kształtowanie zaangażowania w problemy ochrony środowiska naturalnego, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko.

 

Rodzaj lekcji:  powtórzeniowo –   systematyzująca,   pozwalająca      powtórzyć,      

           uogólnić  i usystematyzować poznane wiadomości i umiejętności.

 

Metody: sprawdzenie i utrwalenie wyników nauczania, pogadanka, dyskusja.

 

Forma pracy: praca w grupach równym frontem.

 

Środki dydaktyczne: karty pracy dla ucznia, wycięte ilustracje roślin i zwierząt,          

flamastry, kartki z bloku, karteczki z hasłami do przedstawienia scenek,    rekwizyty wykorzystane do scenek (np. jabłko, sznurek, rurka, ssawki, ryż preparowany, cukierki, szklanka, woda itd. ...), kartoniki z hasłami ekologicznymi, wycięty z papieru kwiatek „wesoły i smutny”, plansze ekologiczne np. „Zależności pokarmowe”, „Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne”, zielone listki pomocne w ocenianiu ucznia.

 

 

 

 

Tok lekcji:

 

I.                   Część przygotowawcza

 

 

Czynności nauczyciela

 

Czynności ucznia

Uwagi

1.      Wstępna organizacja;

przystąpienie do lekcji.

a)      powitanie przybyłych gości;

 

b)      sprawdzenie ilościowe obecności uczniów;

 

c)      sprawdzenie porządku organizacyjnego (podział na grupy);

 

d)      zapoznanie uczniów ze sposobem oceniania pracy na lekcji;

 

 

 

 

 

 

 

e)      nawiązanie do tematu lekcji;

 

f)        rozdanie kart pracy

(załącznik nr1);

 

      g)   podanie tematu lekcji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         jeden uczeń przypomina,

      jaki dział był przerabiany

      na ostatnich lekcjach.

 

 

 

-         uczniowie zapisują temat

      na kartach pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         uczniowie pracują w 6

grupach,

 

 

-         uczeń za każdą dobrą

odpowiedź, przygotowanie pomocy, przedstawienie scenki otrzymuje punkt (czyli zielony listek)

0 –1 za mało na ocenę,

2 – 3 dopuszczająca,

4 – 5 dostateczna,

6 - dobra,

7 – bardzo dobra,

8 – celująca;

 

 

 

-         każdy   uczeń   ma powieloną  kartę pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                Część podstawowa

 

 

1.      Zapoznanie uczniów z         zagadnieniami zawartymi w karcie pracy

a)      nauczyciel czyta treść 1 punktu (rozwiąż krzyżówkę);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      - nauczyciel rozdaje wszystkim grupom kartki z pojęciami: (każdej grupie inną kartkę) „pasożytnictwo”, „drapieżnictwo”, „konkurencja międzygatunkowa”, „mutualizm”,

„protokooperacja”,

„komensalizm”;

 

 - prosi uczniów o przedstawienie tych pojęć za pomocą krótkich scenek,

 

 

- nauczyciel pyta uczniów, jak ustnie można scharakteryzować stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne,

 

c)      - nauczyciel rozdaje w     grupach uczniom klej, kartki papieru i koperty z wyciętymi ilustracjami roślin i zwierząt,

 

- prosi uczniów o ułożenie   łańcuchów pokarmowych, zaznaczenie producentów, konsumentów i reducentów,

 

-         nauczyciel pyta, co oznaczają pojęcia: konsument, producent, reducent, obieg materii, przepływ energii,

 

 

 

 

 

d) -  nauczyciel pyta, jaki jest

      wpływ człowieka na       

      środowisko?

·        czego człowiek nie powinien robić, aby nie niszczyć przyrody?

·        co powinien robić, aby chronić środowisko?

·        co to znaczy „żyć ekologicznie”?

 

-         nauczyciel rozdaje uczniom w grupach hasła ekologiczne i prosi o przyczepienie ich do płatków kwiatka „wesołego i smutnego”.

 

 

 

 

 

 

-         uczniowie rozwiązują w grupach krzyżówkę, zapisują hasła na karcie pracy,

-         1 uczeń odczytuje hasło przewodnie lekcji i wyjaśnia, co oznacza pojęcie „ekologia”,

-         uczniowie odczytują głośno hasła (oraz ich znaczenie), podchodzą do tablicy i wpisują je do krzyżówki.

 

 

-         uczniowie naradzają się w grupach, w jaki sposób przedstawić scenki,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         wybrani z grup uczniowie wychodzą na środek klasy i „odgrywają” swe role,

-         uczniowie z pozostałych grup odgadują hasła,

 

-         uczniowie (ochotnicy) odpowiadają na pytania nauczyciela,

 

 

 

 

 

 

-         uczniowie przyklejają na kartkach ilustracje roślin i zwierząt tworząc zależności pokarmowe,

 

-         wszystkie prace uczniowie przyczepiają  magnesami do tablicy,

 

 

 

 

 

-         uczniowie (ochotnicy) odpowiadają na pytania nauczyciela,

 

-         uczniowie wybierają przykłady dwóch łańcuchów pokarmowych i zapisują je na karcie pracy,

 

 

 

 

-         uczniowie odpowiadają na zadane pytania.

 

 

 

 

 

 

-         uczniowie wykonują polecenie nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         krzyżówka narysowana jest na tablicy (wcześniej ta część tablicy była zamknięta).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         uczniowie mogą korzystać z przygotowanych rekwizytów (jabłka, sznurek...),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         nauczyciel szczególną uwagę zwraca uczniom na kierunek strzałek w łańcuchu pokarmowym,

-         uczniowie wyjaśniają, co oznacza strzałka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         kwiaty „wesoły” i „smutny” wycięte są z kartonu i zawieszone na tablicy.

(załącznik nr 2)

 

 

 

 

 

III.             Część końcowa

 

 

1.      Ocena pracy uczniów na lekcji.

 

 

 

 

2.      Omówienie pracy domowej,

(załącznik nr 3)

 

3.      Sformułowanie i odczytanie „10 przykazań młodego ekologa”, które powinny towarzyszyć ludziom w życiu codziennym,

 

-         nauczyciel prosi, aby uczniowie zmienili hasła w kwiatku „smutnym” na przeczenia i odczytali ich treść,

-         nauczyciel pisze na tablicy: „10 przykazań młodego ekologa”.

 

 

4.      Na tle odgłosów natury

(kaseta z nagranymi śpiewami ptaków i szumem morza) uczniowie słuchają wiersza.

 

5.      Zakończenie zajęć.

-         nauczyciel dziękuje uczniom za udział w lekcji.

 

 

-         uczniowie oddają podpisane koperty z zielonymi listkami, które zdobyli (przy każdym nazwisku pisze ilość uzyskanych punktów).

 

 

 

 

-         1 uczeń podchodzi do tablicy i czerwonym flamastrem zmienia treść haseł,

 

 

 

-         zmienia też „minę” kwiatka z

 

 


      na

 

 

- uczniowie głośno odczytują   10 haseł,

 

- jeden z uczniów odczytuje wiersz Danuty Gellnerowej

pt. ,,Co to jest przyroda...”

 

 

- uczniowie wychodzą z klasy zostawiając swoje miejsce pracy w czystości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- załącznik nr. 4