Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie

ul. Stary Rynek 9; 05-620 Błędów
tel: 486680356; bledow@home.pl
Szukaj
Temat
  Zarejestruj się Home  ·  Tematy  ·  Pliki  ·  Twoje konto  ·  Wyślij artykuł  ·  Top 10  
Menu
· Strona główna
· Archiwum artykułów
· Blogi
· Ciekawe strony
· Encyclopedia
· FAQ
· Forum
· Galeria
· Kontakt
· Pliki
· Poleć znajomym
· Statystyki
· Wyślij artykuł
· Zarządzanie kontem

Zawartość
·nasza szkoła
·świetlica szkolna
·Biblioteka i czytelnia
·plan lekcji
·samorząd uczniowski
·klasy
·nauczyciele
·pedagog
·psycholog
·dydaktyka
·absolwenci
·informator trzecioklasisty

Logowanie
Witaj, Anonymous
Pseudonim
Hasło
(Zarejestruj się)
Członkostwo:
Ostatni: felicjarog
Nowe dzisiaj: 7
Nowe wczoraj: 35
Wszystkie: 28399

Na stronie:
Gości: 149
Użytkowników: 3
Razem: 152

Teraz online:
01: felicjarog
02: votan
03: visen

Nauczyciele
Wpływ dysleksji na uczenie się róznych przedmiotów

Dysleksja to wybiórcze zaburzenia rozwoju psychomotorycznego dotyczące funkcji uczestniczących w procesie czytania i pisania : koncentracji uwagi, postrzegania i pamięci wzrokowej, funkcji językowych, a przede wszystkim odbioru dźwięków mowy, ich zapamiętywania i operowania nimi, sprawności oraz koordynacji ruchów, a także integracji wymienionych funkcji.


Uczniowie dyslektyczni mogą mieć kłopoty z zapamiętywaniem danych, zapominają i mylą informacje, gubią się w przestrzeni i czasie. Problem stanowi dla nich orientacja na mapie i w terenie, zapamiętywanie chronologii zdarzeń, nazw i sekwencji składających się z wielu elementów. Np. uczeń może mieć kłopoty z określeniem stron świata, ale potrafi doskonale opanować pamięciowo nazwy krain geograficznych. Uczeń nie zapamięta treści definicji, ale wyciąga prawidłowe wnioski z prezentowanych doświadczeń. Dziecko, mimo prawidłowego myślenia matematycznego, może mieć trudności z opanowaniem tabliczki mnożenia, poprawnym zapisywaniem liczb i długich działań arytmetycznych. Uczniowie przestawiają kolejnośc cyfr, zapisują je "zwierciadlanie", mylą znaki nierówności, mają też kłopoty z geometrią. Bardzo dobrze potrafią jednak rozwiązywać zadania dotyczące problemów ekonomicznych i finansowych.


Zadaniem nauczyciela jest dostrzeganie tych pozytywnych cech, nagradzanie ich i ocenianie. Wymaga to indywidualizacji procesu kształcenia oraz poświęcenia uczniowi czasu i uwagi. Ustalając więc ocenę z matematyki, chemii, fizyki czy geografii nauczyciel musi zwrócić szczególna uwagę na sposób myślenia ucznia na lekcji, jego aktywność i przygotowanie do zajęć. W mniejszym stopniu należy uwzględniać prace pisemne.


Inne specyficzne trudności dotyczą niektórych sprawności ruchowych, np. zapamiętywania układów gimnastycznych, utrzymywania równowagi ciała, lękiem przed wyjściem na drabinkę czy skokiem do wody. Mała sprawność ruchowa rąk powoduje problemy z kaligrafią i opanowaniem odpowiedniego poziomu graficznego rysunku (dzieci rysują niechętnie, ich rysunki są uproszczone, niekształtne). Może to być przyczyną unikania zajęć, lub nie oddawania prac w określonym terminie.


W rozporządzeniu MEN zapisano: "Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyki - jeżeli nie są one zajęciami kierunkowymi, należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć". Jeżeli uczeń nie wkłada żadnego wysiłku w realizację zadań, ucieka z lekcji, lub unika zadanych prac i pomimo wszelkiej pomocy ze strony nauczyciela - lekceważy swoje obowiązki, bez względu na wydaną opinię, bądź orzeczenie poradni, nie może otrzymać oceny pozytywnej.Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów

   Zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniach MEN dotyczących sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów, nauczyciel zobowiązywany jest dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości psychofizycznych i edukacyjnych uczniów zgodnie z zapisami zawartymi w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno–pedagogicznych.

 Poniższa prezentacja przybliża problemy uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce różnych przedmiotów oraz możliwe sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w zależności od trudności przejawianych przez uczniów.

Pobierz prezentacjęJak rozumieć opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej.
Słownik - leksykon pomocny nauczycielowi

Analiza i synteza - ogół czynności dokonywania rozkładu całości na poszczególne elementy składowe oraz scalanie tych elementów w całość. Czynności te dotyczą procesów poznawczych, analizy i syntezy doznań wzrokowych, słuchowych czucia dotyku i ruchu (kinestezji).

Analizatory - są podstawą odbioru i przetwarzania bodźców w spostrzeżenia. W czytaniu i pisaniu biorą udział analizatory: wzrokowy (odbiór bodźców wzrokowych jakimi są np.teksty, wyrazy i tworzące je litery), słuchowy (odbiór dźwięków mowy) i skórnokinestetyczny (doznania dotykowo-kinestetyczne z poruszających się narządów mowy podczas mówienia oraz poruszającej się ręki podczas pisania).

Analiza głoskowa - umiejętność rozkładania słów na poszczególne elementy składowe - głoski).

Analiza sylabowa - umiejętność rozkładania słów na sylaby

Błędy specyficzne = typowe, charakterystyczne dla dysleksji, zależne od tego, jaka funkcja rozwija się nieprawidłowo.
Błędy charakterystyczne dla funkcji wzrokowej: np. mylenie liter o podobnym kształcie (a-o, m-n, a-ą), mylne odtwarzanie położenia liter (b-p, m-w,n-u), różnicowanie liter wielkich i małych.
Błędy specyficzne dla zaburzeń funkcji słuchowo - językowych: np. opuszczanie lub dodawanie liter, przestawianie kolejności liter, mylenie wyrazów podobnie brzmiących, błędy w zmiękczeniach, błędy w pisowni łącznej i rozdzielnej.
Deficyty rozwojowe - inaczej dysfunkcje, parcjalne(obejmujące większy obszar) lub fragmentaryczne (obejmujące mniejszy obszar).

Dostosowanie wymagań - zastosowanie takich kryteriów egzekwowania wiedzy i umiejętności, które uwzględnią możliwości i ograniczenia, a więc dysfunkcje oraz mocne strony ucznia. W praktyce sprowadza się to do obniżenia wymagań w pewnych zakresach, np. ortografii (nie obniża się oceny za błędy), w innych zakresach wymagania powinny być zwiększone, np. znajomość zasad ortograficznych, codziennej pracy nad swoim problemem, dokonywanej w oddzielnym zeszycie.

Funkcje poznawcze - zespół procesów, dzięki którym odbieramy informacje z otoczenia. W czytaniu i pisaniu biorą udział takie procesy poznawcze jak: uwaga, pamięć, wrażenia i spostrzeżenia, myślenie.

Koordynacja wzrokowo - ruchowa - współdziałanie, zharmonizowanie funkcji wzrokowych i ruchowych - manipulacyjnych, współpraca "oka i ręki". Dzięki kojarzeniu informacji wzrokowych, dotykowych i kinestetycznych można wykonywać precyzyjne ruchy rąk pod kontrolą wzroku, m.in. pisać i rysować.

Ocena jakościowa poziomu ortograficznego pisma - ocena opisowa, wskazanie przez nauczyciela popełnionych błędów (jakie kategorie błędów wystąpiły i w jakich ilościach).

Pamięć mimowolna (mechaniczna) - zdolność do przyswajania wiedzy w sposób nieświadomy, niezamierzony.

Pamięć wzrokowa - zdolność do zapamiętywania spostrzeżeń wzrokowych i dzięki temu przyswajania wiedzy.

Pamięć słuchowa - zdolność do utrwalania i przypominania informacji dźwiękowej i dzięki temu przyswajania wiedzy.

Rozwój psychoruchowy - całość procesów psychicznych (intelektualnych, orientacyjno - poznawczych, motorycznych) rozwijających się harmonijnie.

Rozwój psychoruchowy zaburzony (opóźniony lub przyśpieszony) - zakłócenia ze względu na tempo, rytm oraz dynamikę.

Rozwój psychoruchowy nieharmonijny (dysharmonijny) - zakłócenie tempa rozwoju poszczególnych sfer, np. niektóre sfery rozwijają się w przeciętnym tempie, podczas gdy inne rozwijają się z opóźnieniem lub przyspieszeniem.

Słuch fonemowy - zdolność różnicowania i rozpoznawania głosek dzięki dokonywaniu analizy dźwięków mowy i odróżniania ich (np., głosek s-z, p-b).

Sprawność manualna obniżona - opóźniony lub nieprawidłowy rozwój motoryki ręki (słaby poziom graficzny pisma, wolne tempo pisania, niestaranność zapisów w zeszycie, nieprawidłowy uchwyt pióra).

Zaburzenia orientacji przestrzennej - brak orientacji w lewej i prawej stronie własnego ciała oraz w kierunkach przestrzeni: w lewo, w prawo, w przód, w tył, nad, pod itp. (trudności w rysowaniu, czytaniu (przestawianie liter, sylab, przeskakiwanie wyrazów, mylenie linijek), trudności w pisaniu (mylenie linijek, znaków graficznych, liter i cyfr o podobnych kształtach lecz inaczej położonych w przestrzeni np. 6-9, p-b).

Zaburzenie percepcji słuchowej - słuchowe zaburzenie odbioru mowy czyli zaburzenie analizy i syntezy dźwięków mowy.

Zaburzenie słuchu fonemowego - np. trudności w odróżnieniu głosek podobnych fonetycznie, błędy w pisowni zmiękczeń, odróżnianiu samogłosek nosowych, pisowni głosek dźwięcznych itp.

Zaburzenia percepcji wzrokowej - zaburzenie analizy i syntezy wzrokowej, zaburzenia postrzegania i różnicowania kształtów, rejestracji położenia przestrzennego elementów. Trudności w przepisywaniu tekstu ze wzoru, w pisaniu z pamięci, mylenie liter podobnych pod względem kształtu, trudności w zapamiętywaniu kształtów liter itp.

Prawa autorskie © Publiczna Szkoła Podstawowe im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie Wszystkie prawa zastrzeżone.

Opublikowane: 2009-02-28 (4500 odsłon)

[ Wróć ]
Content ©

 


 

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.